Стратегическият план за развитие в земеделието доведе до редица нормативни промени, свързани с кандидатстването за интервенции под формата на Директни плащания.  Една от тези промени касае кандидатстването по интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове.

Съгласно чл.25, Ал.4 от Наредба № 3 от 10 март 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции, земеделските производители трябва да представят оценка, доказваща, че насажденията са в период на плододаване.
Оценката се изготвя на въз основа на Наредба за базисните цени на трайните насаждения.

В продължение на темата за прилагане на Стратегическия план в земеделието, ще представя на вниманието ви новите моменти при кандидатстването за интервенции под формата на директни плащания за площ.

За земеделските производители, които отглеждат трайни насаждения, интерес представлява интервенцията за подпомагане на земеделски стопани за плодови насаждения и по- конкретно обвързано с производството подпомагане на доходите от плодове.

За кампания 2023 г. кандидатите по интервенцията трябва да отговарят на следните изисквания:
1. 0,5 ха допустими за подпомагане площи, заети с плододаващи култури;
2. документи, доказващи реализирана продукция- фактури, фискални касови бележки, издадени в периода 01.02.2023г. до 31.01.2024 г. Документите се представят чрез КЕП или лично в ОД на ДФЗ, отдел ПСМП от 01.01 2024г. до 31.01.2024г.;

Въведено е ново изискване, свързано с представянето на документ, доказващ,  че насажденията са в период на плододаване, изготвен от агроном.
Документът се представя чрез КЕП или се подава лично в съответните ОД на ДФЗ, отдел ПСМП до 2 седмици след края на периода за подаване на заявления за подпомагане- 30.06.2023 г.

„Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодови насаждения до встъпването им в плододаване”, e новата схема в Стратегическия план за развитие в земеделието. Право на подпомагане имат земеделски стопани, които заявяват площи, заети с малини, круши, череши,  вишни, праскови,  сливи- Prunus  domestica, нектарини и десертено грозде, които НЕ СА ВСТЪПИЛИ В ПЛОДОДАВАНЕ и са с минимална площ на парцела 0,1ха.

Ако се заяви участие по тази схема, но се установят култури различни от изброените или се установи,  че са период на плододаване,  площите се считат за наддекларирани.

Други изисквания,  които трябва да бъдат покрити са:
– заявените площи да отговарят на изискванията за допустимост по Основното подпомагане на доходите за устойчивост.
– при отглеждането на насажденията да са спазени съответните минимални агротехнически мероприятия, които се устояват при проверка на място.
– насажденията не трябва да са встъпили в период на плододаване, към датата на подаване на заявлението за подпомагане,  съгласно Наредба за базисните цени на трайните насаждения.

Важно
Ако насажденията са създадени след 14 март 2023 г., за заявените площи трябва за се представят през първата година на кандидатстване, документи за закупен сертифициран и/или стандартен посадъчен материал.