Адвокат Десислава Москова предлага следните правни услуги:

a8a8a8

процесуално представителство

Кантората предлага процесуално представителство по граждански и административни дела пред съдилищата в България, както и пред арбитражните юрисдикции в страната. С индивидуалния си подход към всеки конкретен казус и с дългогодишния процесуален опит, който притежавам, водят до гарантирани резултати в съдебното разрешаване на правния спор.

icon2

административно право и процес

с работата ми в държавната администрация и по- конкретно Държавен Фонд „Земеделие“, придобих специфичен опит в административното право и процес: оспорване на административни актове по административен ред и по съдебен ред, обжалване на наказателни постановления, мълчаливи откази и изрични откази за издаване на индивидуални административни актове. Водене на дела, с които се ангажира отговорността на държавата по Закона за отговорността на държавата и общините за причинените от тях вреди /ЗОДОВ/

- земеделие

земеделие

земеделието е неизменна част от моя професионален път като юрист. Предлагам пълен спектър от услуги, свързани с придобиването на недвижим имот- земеделска земя, отдаването й под наем или аренда, доброволна или съдебна делба на недвижими имоти, участие в процедури по окрупняване /комасиране/ по реда на ЗСПЗЗ, съдействие при кандидатстване по схеми и мерки финансирани от ДФЗ, съдействие при изпълнение на вече одобрени проекти, очертаване на земеделски парцели, определяне на интервенции по директни плащания и критерии за изпълнение във връзка с новия Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027, прегистрация като земеделски стопанин, промяна в предназначението на земеделски земи за различни инвестиционни цели.

icon4

събиране на вземания

опитът придобит в една от най- големите колекторски фирми- „Агенция за събиране на вземания“ ООД, ми дава възможност да предложа на своите клиенти комплексно обслужване, както по отношение на клиенти кредитори, така и по отношение клиенти длъжници. За неудовлетворените кредитори, независимо дали са частни лица или юридически лица, в зависимост от спецификата на казуса, предлагам осъждане на неизправния длъжник, снабдяване с изпълнителен титул, образуване и водене на изпълнително производство пред частен или държавен съдебен изпълнител.

За клиентите длъжници, които смятат, че неправомерно е засегната тяхната правна сфера, предлагам адекватна правна защита, изразяваща се анализ на правните отношения между длъжника и неговия кредитор, преценка на срокове и факти, водещи до изтичането на погасителна давност, настъпила перемпция и други, които имат за резултат погасяване на задължението и неговите лихви.

търговски дружества

работата ми във фирми от частния сектор, води до натрупан опит в корпоративните отношения и регулиране на същите. Водене на преговори между лица търговци, изготвяне на правни становища, сключване на договори, разрешаване на правни спорове по съдебен ред, учредяване на търговски дружества, преобразуването им, обявяването им в несъстоятелност, са ключови моменти от „живота“ на едно юридическо лице и това мога да предложа при обслужването на корпоративните си клиенти.

развод и родителски права

когато отношенията между мъж и жена, уредени чрез сключването на граждански брак, се изчерпят от съдържание, се стига да прекратяване на брака чрез развод. Ако се решили да предприемете подобна стъпка, като клиенти на кантората, ще Ви предложа варианти за прекратяване на брака, които да са най- удачни както за децата, ако има такива, така и за съпрузите. Ще уредим имуществените отношения след брака, упражняването на родителските права, режима на лични отношения с децата, издръжка за децата, издръжка за единия от двамата съпрузи.

Кантората осъществява съдействие и при дела за домашно насилие.

абонаментно обслужване

наемането на корпоративен адвокат е необходимост за юридически лица, които се сблъскват ежедневно с правни проблеми от различно естество. Услугите, които се предлагат по договор за абонаментно обслужване могат да бъдат различни, в зависимост от потребностите на дружеството търговец. Сферата на дейност, която развива търговецът и нейният интензитет, чертаят различен кръг от услуги, които могат да се включат в абонаментното обслужване. Този вид обслужване спестява време и излишно разходване на средства, а същевременно гарнира навременно и приоритетно обслужване.