IUS EST ARS
BONI ET AEQUI

Процесуално представителство по граждански и административни дела. Консултации по земеделски въпроси.

a8a8a8

процесуално представителство

icon2

административно право

icon

земеделие

icon4

събиране на вземания

търговски дружества

icon6

развод и родителски права

Адвокат Десислава Москова

През 2009 г. завърших Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ като магистър по право.

Непосредствено след завършването си започнах работа като юрист във водещи компании от частния сектор: „Агро Поа Инвест“ АД и  „Агенция за събиране на вземанията“ ООД, където се занимавах с корпоративно право- водене на преговори за сключване на търговски сделки, учредяване и вписване в търговския регистър на АД, ООД, ЕООД,  промени в капитала на дружествата, преобразуването им, учредяване на прокура, прехвърляне и придобиване на дялове и акции, учредява особен залог на търговското дружество Предприемах процедури по съдебно събиране на вземания по отношение на длъжници на дружеството по реда на ГПК, Закона за особеното залози, Търговския закон. Процедури по реда на заповедното производство, снабдяване с изпълнителни листи, заповеди за изпълнение, образуване и водене на изпълнителни производства пред частни и държавни съдебни изпълнители.

ЗАЩО ДА МИ СЕ ДОВЕРИТЕ?

С индивидуалния ми подход към всеки казус, в съчетание с дългогодишния ми юридически опит и отношение към всеки детайл, е гаранция за успех във водените от мен дела.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

1905, 2023

Общата селскостопанска политика: 2023—2027 г.

19.05.2023|

Общата селскостопанска политика е от ключово значение за гарантиране на бъдещето на селското и горското стопанство, както и за постигане на целите на Европейския зелен пакт.   На 2 декември 2021 г. бе официално прието споразумението [...]

1905, 2023

Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове – важното

19.05.2023|

Стратегическият план за развитие в земеделието доведе до редица нормативни промени, свързани с кандидатстването за интервенции под формата на Директни плащания.  Една от тези промени касае кандидатстването по интервенцията за обвързано с производството подпомагане на [...]

1905, 2023

ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ

19.05.2023|

ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ е единствената акредитирана разплащателна агенция в РБ за прилагане на Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП ) и съгласно § 1, т.13 от ДР на ЗПЗП е специализирана акредитирана [...]