ARTS6109

През 2009 г. завърших Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ като магистър по право.

Непосредствено след завършването си започнах работа като юрист във водещи компании от частния сектор: „Агро Поа Инвест“ АД и  „Агенция за събиране на вземанията“ ООД, където се занимавах с корпоративно право- водене на преговори за сключване на търговски сделки, учредяване и вписване в търговския регистър на АД, ООД, ЕООД,  промени в капитала над дружествата, преобразуването им, учредяване на прокура, прехвърля и придобиви дялове и акции, учредява особен залог на търговското дружество Предприемах процедури по съдебно събиране на вземания по отношение на длъжници на дружеството по реда на ГПК, Закона за особеното залози, Търговския закон. Процедури по реда на заповедното производство, снабдяване с изпълнителни листи, заповеди за изпълнение, образуване и водене на изпълнителни производства пред частни и държавни съдебни изпълнители.

През последните 8 години съм работила в държавната администрация като главен юрисконсулт на Държавен Фонд „Земеделие“. Там придобих значителен опит в сектор земеделие, където освен процесуално представителство пред съдебни институции, арбитражи и особени юрисдикции, съгласувах административни актове, свързани с прилагане на секторното законодателство на местно ниво, предоставях правни становища и оказвах методическа помощ при тълкуване и прилагане на действащата нормативна уредба и вътрешните актове на Фонд „Земеделие“.

Успешно прилагам процедури по реда на ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ, ЗПЗП, ЗУСЕФСУ,ЗОДОВ. Придобитата в годините експертиза е свързана с инвестиционните фондове на Европейския Съюз, както и със схемите и мерките от ПРСР 2014-2020 г., Директни плащания, Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.

Член съм на Адвокатска колегия- гр. Ямбол, където успешно прилагам придобития опит и знания в работата си като адвокат.