1. ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ е единствената акредитирана разплащателна агенция в РБ за прилагане на Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП ) и съгласно § 1, т.13 от ДР на ЗПЗП е специализирана акредитирана структура за приемане на заявления, проверки на условията и извършване на плащания от Европейските земеделски фондове и за прилагане на пазарни мерки.

Ежегодно земеделските производители чрез Общинските служби по Земеделие или чрез системата СЕУ, подават заявления за подпомагане по схеми и мерки по Директни плащания. След администриране на заявленията, ДФЗ се произнася по тях с индивидуални административни актове, с които се одобрява, отказва или намалява размерът на субсидиите, за които е кандидатствал земеделският производител.

Административни актове- Уведомителни писма, Писма за одобрение/неодобрение, Актове за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ), Решения за налагане на финансова корекция (РФК),  Актове за прекратяване на многогодишен ангажимент, Наказателни постановления- които се издават от ДФЗ и с които се засягат права и законни интересни, могат да бъдат обжалвани пред съответния Административен съд, по местожителство на жалбоподателя, в 14-дневен срок от получаването на съответния акт.

Моята кантора предлага комплексно правно обслужване, свързано със защита на Вашите права и интереси, чрез провеждане производство по оспорване на актове на ДФЗ по съдебен ред.

Дългогодишния ми опит в тази сфера и прецизното отношение към всеки казус е гаранция за успеха във воденето на тези дела.